Ημερ/νία Ποσό (€) Πληρωτής Ανάδοχος Κατηγορία Τύπος απόφασης Πηγή

Ημερ/νία Ποσό (€) Πληρωτής Ανάδοχος Κατηγορία Τύπος απόφασης Πηγή

Ημερ/νία Ποσό (€) Πληρωτής Ανάδοχος Κατηγορία Τύπος απόφασης Πηγή

Στον ανωτέρω πίνακα περιλαμβάνονται αποφάσεις οικονομικού περιεχόμενου οι οποίες έχουν αρχικά επιλεγεί αυτόματα με βάση κυρίως το υπέρογκο ποσό τους και συμπληρωματικά με την κατηγορία δαπάνης και τον Δημόσιο φορέα έκδοσής τους. Στην συνέχεια μπορεί να ακολουθήσει χειροκίνητη επαλήθευση. Οι αποφάσεις αυτές δεν χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό στατιστικών μεγεθών (πχ οι συνολικές Εγκρίσεις Δαπανών ενός φορέα).

Έκδοση 0.40